Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Образование на морски кадриОбразование на морски кадри<p>Морското образование в България е специализирано професионално образование за подготовка на кадри за морското и речното корабоплаване. Негова характерна особеност е, че се свежда не само до тяхната професионална подготовка, а по същество е образователна дейност, даваща определено ниво на образованост – средно и висше, съчетано с придобиване на професионална квалификация за изпълнителски и командни кадри за корабоплаването. </p><p> ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ разполага с необходимата материална база, включително уникални тренажори, и високо квалифицирани преподаватели за осигуряване подготовката на офицерски кадри за военноморските сили и гражданското корабоплаване, и на кадри с висше образование за морската индустрия. </p><p>Учебните му планове и програми са разработени в съответствие с всички международни изисквания.</p>
Следдипломна квалификация на кадриСледдипломна квалификация на кадри<p>ВВМУ има изградена и ефективно функционираща система за повишаване на квалификацията на морските специалисти. </p><p>Мотивите за разкриването на звено за следдипломна квалификация произтичат от необходимостта да се осигурява адекватна професионална квалификация на офицерите от ВМС, необходима при заемането на по-високи длъжности. Мисията на Департамента за следдипломна квалификация (ДСДК) е да осигури подготовка на своите специализанти, която да удовлетворява високите изисквания на съвременната военна и военноморска професионална подготовка. </p><p>В изпълнение на своята мисия Департаментът за следдипломна квалификация провежда курсове за длъжностна, целева и допълнителна квалификация. Основните задачи на ДСДК се свеждат до следното: </p><ul><li>да подготвя офицерите от ВМС за заемане на по-високи длъжности, чрез курсове за длъжностна квалификация; </li><li>да осигурява чуждоезиковата подготовка на военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната и Българската армия чрез курсове за езикова квалификация; </li><li>да подготвя военноморски кадри за заемане на длъжности, за които се изискват нови или специфични знания и умения чрез курсове за целева квалификация; </li><li>да подготвя военноморски кадри за участие в мироопазващи операции и да анализира резултатите от участието на ВМС на България в такива операции; </li><li>да осигурява дистанционното обучение на курсанти, студенти и специализанти във ВВМУ.</li></ul>
Реализация на морски кадриРеализация на морски кадри<p>Морското образование в България е специализирано професионално образование за подготовка на кадри за корабоплаването. Морското образование създава кадри с гарантирана реализация и перспектива за професионално израстване. </p><p> ВВМУ подготвя морски командни кадри с висше образование на световно равнище. За целта ВВМУ се ръководи от:</p><ul><li>стремежа за поддържане на качеството на образованието в съответствие с държавните изисквания и критериите на развитите морски държави и международните морски и военни организации;</li><li>разбирането, че подготовката във ВВМУ трябва да осигурява както пълноценно изпълнение на първичните командни длъжности във ВМС и гражданския флот, така и създаването на база за професионално израстване до най-високите постове в управление-то на военния флот и водния транспорт. </li></ul><p>Предмет на дейност на ВВМУ е обучението на кадри и решаването на научни задачи, свързани изключително с морските професии. Училището е специализирано, и със своята организация, специалности, учебно-материална база и възпитателни традиции съответства на спецификата на този предмет на дейност.</p>