Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

КЛИМАТ И ОКОЛНА СРЕДАhttps://misbs.bgports.bg/bg/data-type/climate-environment/4КЛИМАТ И ОКОЛНА СРЕДАОпазването на околната среда е сред важните ни приоритети. В раздела ще намерите информация за метеорологични параметри и данни за околната среда за българското Черноморско крайбрежие. Целта е да се следи чистотата на морските води и атмосферния въздух и изменението им при осъществяване на експлоатационни дейности в териториите на българските черноморски пристанища.

 

 

Климатhttps://gispublic.bgports.bg/?locale=bg, https://gispublic.bgports.bg/?locale=bg КлиматВ картата са включени данни и информация за показанията от сензори, постъпващи в реално време. Температура на морската вода, генерирана в частта морски мониторинг на програмата „Коперник“ (актуални и исторически данни). Състояние на морето (значима височина и посока на разпространение на вълните -числена прогноза на вълнение, модел SWAN, НИМХ-БАН). Исторически данни за силни щормове – значима височина и посока на разпространение на вълните (НИМХ-БАН)
Околна средаhttps://gispublic.bgports.bg/?config=configenvironment.json&locale=bg, https://gispublic.bgports.bg/?config=configenvironment.json&locale=bg Околна средаВ картата са включени данни и информация за Показанията от сензори, постъпващи в реално време Хлорофил в морската вода, генерирана в частта морски мониторинг на програмата „Коперник“ (актуални и исторически данни).

 Последни статии

 

 

Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровиниhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/climate-and-weather/ДППИ/85Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровиниЦелта на Обществено предизвикателство „Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини” е да се постигне ресурсно и водно ефективна икономика и общество, устойчиви на климатичните промени, опазване и устойчиво управление на природните ресурси и екосистемите и устойчиво снабдяване и използване на суровините, за да се отговори на нуждите на нарастващото население в глобален мащаб, в рамките на устойчиви граници на природните ресурси и екосистеми на планетата.25.5.2016 г. 8:07:59GP0|#ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38;L0|#0ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38|ДППИ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf
Поведение на нефта в моретоhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/climate-and-weather/ДППИ/82Поведение на нефта в моретоНефтът е изграден от широк спектър въглеводороди, вариращи от силно летливи компоненти, като пропан и бензен, до по-сложни, тежки компоненти, каквито са битуми, асфалтени, смоли и парафини. Съставът и свойствата на нефта са различни в зависимост от неговия произход. Рафинираните продукти, като бензин и други горива представляват фракции на нефта. Съдбата на нефтения разлив зависи от множество фактори като количеството на разлетия нефт, неговите първоначални физико-химични характеристики, преобладаващото време и състоянието на морето и дали нефтът остава в морето или се придвижва към брега. След изливането му в морето нефтът обикновено се разбива и разсейва във времето. Разсейването е резултат от различни физични и химични процеси, променящи компонентите, които го изграждат. Осемте най-важни процеса, протичащи след разлив на нефт [ITOPF, 2002], са описани накратко по-долу и илюстрирани на фигура 1.25.5.2016 г. 7:32:43GP0|#ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38;L0|#0ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38|ДППИ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf
Фактори, въздействащи на екологичното състояние на Черно Мореhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/climate-and-weather/ДППИ/81Фактори, въздействащи на екологичното състояние на Черно Море<p><strong>Състояние на околната среда и особености на Черно море </strong></p><p>През последните 3 десетилетия Черно море, най-голямото затворено море в света, претърпя най-тежкото влошаване на околната среда от всички океани в света. Почти една трета от цялата земна площ на континентална Европа се изтича в него. Това е територия, която включва големи части от 17 страни, 13 столици и около 160 милиона души. Големите реки – Дунав, Днепър, Днестър и Дон, се вливат в Черно море, докато неговата единствена връзка със световния океан е тесният пролив – Босфор, който е с дълбочина едва 70 м. и широчина 700 м. Черноморската екосистема е застрашена от замърсяване с нефт и други замърсители, попадащи в околната среда в резултат от работно и аварийно изхвърляне на отпадъци от корабите, както и от източници на сушата, главно храни и непречистени отпадни води. Освен това внасянето на чужди видове чрез изхвърляне на баластни води от корабите сериозно допринася за влошаването на екосистемата. <br> Концентрацията на корабоплаване, пристанищни дейности и икономическо развитие върху относително малка площ представлява сериозна опасност и риск за влошаване на природната среда. Предизвиканото от корабите и пристанищата оперативно или аварийно замърсяване на водите, почвата и атмосферата може да се дължи на аварии, бункероване, обработка на товари, съхранение, поддръжка на пристанището, индустриализация и пристанищно развитие. <br> Източниците на морско замърсяване (95% от което се състои от неразлагаеми пластмаси) са свързани главно с отпадъците от корабоплаването и туризма. Плаващи отпадъци и потънали предмети са открити в големи количества във всички региони на Черно море . Последиците за морския животински свят включват загиване на птици, костенурки и морски бозайници, поради погълнали синтетични предмети. </p>25.5.2016 г. 7:12:22GP0|#ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38;L0|#0ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38|ДППИ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf
Изменението на климата и въздухътhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/climate-and-weather/ДППИ/80Изменението на климата и въздухътКлиматът се променя. Много от газовете, допринасящи за изменението на климата са и замърсителите на въздуха, които вредят на нашето здраве и на околната среда. В много отношения подобряването на качеството на въздуха може също да стимулира усилията за смекчаване на изменението на климата и обратно, невинаги. Предизвикателството пред нас е да се гарантира, че политиките по отношение на климата и въздуха се фокусират върху сценарии, при които всички ще спечелят. <p> През 2009 г. съвместен екип от британски и германски научни работници извърши проучване край бреговете на Норвегия със сонар, използван обикновено за търсене на рибни пасажи. Екипът нямаше за цел да търси риба, а да наблюдава как един от най-мощните парникови газове, метанът, се освобождава от „разтопяващото се“ морско дъно. Техните констатации бяха само едно от постъпващите от дълго време многобройни предупреждения относно потенциалните въздействия от изменението на климата. В близките до полюсите региони част от земната маса или от морското дъно е вечно замръзнала. Според някои оценки този вечно замръзнал пласт съдържа два пъти по-голямо количество въглерод от това, което към настоящия момент се съдържа в атмосферата. При по-топли условия този въглерод може да бъде освободен от гниещата биомаса като въглероден диоксид или метан. Метанът е парников газ, над 20 пъти по-мощен от въглеродния диоксид, и сега рискуваме да се изправим пред допълнително глобално затопляне и дори по-бързо топене на ледовете в Арктика. Освен че е парников газ, метанът е също така фактор за образуването на озона в близост до земната повърхност, който на свой ред е голям замърсител, вредящ на здравето на човека и на околната среда в Европа.</p>25.5.2016 г. 6:39:24GP0|#ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38;L0|#0ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38|ДППИ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf