Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Строежът на интермодален терминал - Варна, е сред най-значимите ни проектиhttps://assets.bgports.bg/ArticleImages/article1_ports_pic2.jpg, https://assets.bgports.bg/ArticleImages/article1_ports_pic2.jpghttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/ports/ДППИ/83Строежът на интермодален терминал - Варна, е сред най-значимите ни проекти<p><em>Разговор с генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) Ангел Забуртов на тема приетата инвестиционна програма на ДППИ за 2016 г.</em> </p><p> Източник: <a href="http://www.chernomore.bg/">http://www.chernomore.bg/</a>  </p>Новата инвестиционна програма на ДППИ като размер на инвестициите е съизмерима с миналогодишната, чието изпълнение беше успешно както за клон - териториално поделение „Пристанище Варна”, така и за останалите поделения в страната. Преходни обекти за изпълнение в района на териториално поделение „Пристанище Варна“ са проектирането на Интермодален терминал - Варна, инженеринг за възстановяване на пристанищното съоръжение при нос Шабла, инженеринг за ремонтни дейности на вълнолома във Варна, инженеринг за изграждане на комуникации и настилки на пристанищен терминал „Варна-запад”, възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска. Новите обекти, които предстои да започнат тази година, са: вторият етап на ремонтно-възстановителните работи на вълнолома във Варна, проектирането и изграждането на нов захранващ водопровод на Фериботен комплекс – Варна, ремонт на подемно-преходен мост № 2, на жп подходите и прелеза, реконструкция на сградата на бившия Дом на транспортните работници на бул. „Приморски” № 5. В инвестиционната програма са заложени и други ремонтни и рехабилитационни работи, свързани с възстановяването на пристанищната инфраструктура на терминалите за обществен транспорт с национално значение във Варна.ДППИ ще работи и по редица европейски проекти, свързани с внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта, оценка на риска на българските пристанища и внедряване на информационна система за планиране и управление на ресурсите в ДППИ. По думите на г-н Забуртов, тази година ще приключи проектирането на Интермодален терминал - Варна, като според българското законодателство финансирането на строителните работи може да се осъществи по няколко начина. Единият е предоставяне на концесия чрез публично-частно партньорство, другият - изграждане със средства от държавния бюджет, и третият - комбинация от първите два. Възможно части от този мащабен проект да бъдат обект на финансиране по някои от оперативните програми, като например ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” или ОП „Регионално развитие”. <p><strong>С какви нормативни пречки продължавате да се борите? Да очакваме ли нови реформи в дейността на ДППИ?</strong> </p><p>Честите изменения в законовата уредба и по-специално в общите нормативни актове, като например Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията, Закона за устройството на черноморското крайбрежие, създават някои пречки в организацията на работа на предприятието. Проблемът е, че при приемане на промените в посочените закони невинаги се държи сметка за отражението им в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и съответно в специфичната сфера на дейност на ДП „Пристанищна инфраструктура”. Част от проблемите в тази посока са свързани и с динамично развиващото се европейско и международно законодателство по отношение на планирането и изграждането на пристанищата, осигуряването на необходимите нива на сигурност в тях, развиването на пристанищната инфраструктура и предоставянето на пристанищни услуги. Понастоящем е изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България с оглед уеднаквяване режима на определяне и събиране на пристанищни такси в различните видове пристанища. А също и съответен проект на постановление на МС за изменения в тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура”.</p>