Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровиниhttps://assets.bgports.bg/ArticleImages/article4_climate_pic2.jpg, https://assets.bgports.bg/ArticleImages/article4_climate_pic2.jpghttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/climate-and-weather/ДППИ/85Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровиниЦелта на Обществено предизвикателство „Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини” е да се постигне ресурсно и водно ефективна икономика и общество, устойчиви на климатичните промени, опазване и устойчиво управление на природните ресурси и екосистемите и устойчиво снабдяване и използване на суровините, за да се отговори на нуждите на нарастващото население в глобален мащаб, в рамките на устойчиви граници на природните ресурси и екосистеми на планетата.<div>Ерата на привидното изобилие и евтините ресурси приближава към своя край:<br>суровините, водата, въздуха, биоразнообразието, сухоземните, водните и морските<br>екосистеми са поставени под натиск. Комбинираното въздействие на климатичните<br>промени, съвременното производство и потребителските модели подкопават живота<br>на нашата планета. Основавайки се на настоящите тенденции, до 2050 г,<br>еквивалентът на повече от две планети с характеристиките на Земята ще бъде<br>необходим за подпомагане на нарастващото световно население. Следователно е<br>необходимо отделянето на икономическия растеж от използването на ресурсите.<br>Част от отговора е изграждането на една зелена, кръгова икономика, намираща се в<br>синхрон с околната среда. Работна програма “Хоризонт 2020“ цели инвестиране в иновации, водещи към зелена икономика. Това изисква значителен прогрес в иновациите в социалния и обществения сектор.</div><div><br>Действията по Работната програма са насочени към празнините в базата от знания, необходима за разбиране на промените в околната среда, идентифициране на политиките, методите и инструментите, които най-ефективно въздействат на гореспоменатите предизвикателства и подкрепят иноваторите и предприемачите за внедряване на зелени решения на пазара.<br>Отпадъците и водите са избрани като специфични приоритети, поради техния<br>значителен потенциал по отношение на създаване на възможности за бизнес и нови<br>работни места, справяйки се с важни предизвикателства във връзка с ресурсната<br>ефективност.<br></div><div>Водата е безценен ресурс за човешкото здраве, безопасността на храните,<br>устойчивото развитие и околната среда, и е икономически сектор с нарастващо<br>значение за Европа. Въпреки това, водните ресурси са постоянно под натиск от<br>изменението на климата, урбанизацията, замърсяването, прекомерната експлоатация<br>на ресурсите от питейна вода. Подобряването на състоянието на водните ресурси, както по отношение на количеството, така и на качеството, ще предизвика значителни<br>икономически ползи. Целта на това предизвикателство е да се възползва от тези нови и значими пазарни възможности чрез позициониране на Европа като световен лидер на пазара на иновативните решения, свързани с водата.<br>Световният пазар за питейни и отпадъчни води достигна 250 милиарда евро през<br>2008 г., със съответните инвестиции в размер на повече от 33 млрд. евро годишно.<br>Замърсяването на водата само от изтичания (предимно от земеделски произход) е<br>оценено през 2011 г, че ще струва на ЕС 30 милиарда евро годишно. Пазарът на<br>технологии за адаптиране към изменението на климата - като например защита от<br>наводнения и суша - е бързо развиващ се, като се има предвид, че разходите за<br>поправяне на щети се оценяват на около 6 пъти по-големи от разходите за<br>адаптиране.<br></div><div>Свързаните с това направление дейности разглеждат: интегрирани подходи за адаптиране към промените във водите и климата и смекчаване от последиците от тях; въвеждане на пазара на иновативни водни решения; и оползотворяване на резултатите от научните изследвания и иновациите в областта на водата в полза на индустрията, създателите на политики и гражданите в Европа и в световен мащаб.</div><div> </div><div><em>Източник: Агенция за развитие на човешките ресурси</em><br></div>