Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Изпълнителна агенция „Морска администрация”http://www.marad.bg/, http://www.marad.bg/Изпълнителна агенция „Морска администрация”<p>Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА) е юридическо лице към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище в гр. София и пет регионални дирекции, разположени в градовете Варна, Бургас, Русе и Лом. Статутът на ИАМА е регламентиран в Кодекса на търговското корабоплаване. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет. </p><p>Териториалната компетентност на агенцията се разпростира върху: вътрешните морски води, териториалното море, българския участък на р. Дунав и съответната крайбрежна ивица, територията на пристанищата с изключение на военните пристанища, изключителната икономическа зона, българския морски отговорен район за търсене и спасяване и реките, които се използват за корабоплаване и се вливат в Черно море. </p><p>Дейностите, осъществявани от ИАМА са основно насочени в следните направления: </p><p> • осигуряване на безопасност на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България Агенцията упражнява контрол за спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо корабите, плаващи под българско знаме (Flag State Control) и корабите, посещаващи българските пристанища (Port State Control). Агенцията осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме. ИАМА организира и координира търсене и спасяване на търпящи бедствие хора, кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България, като участва и в Съвместния координационен център по морско и авиационно търсене и спасяване. Агенцията участва в Единната спасителна система със сили и средства при бедствия на море или във вътрешните водни пътища на Република България. Агенцията следи за изпълнението на разпоредбите по обезпечаване сигурността на корабите, плаващи под българско знаме и на пристанищата и пристанищните райони в Република България. </p><p> • упражняване на контрол за съответствие на провежданото обучение за придобиване на правоспособност и за специална и допълнителна подготовка на морските лица с изискванията на националното законодателство, правото на Европейския съюз и международните договори, по които Република България е страна. Агенцията организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица и издава свидетелства за правоспособност на морските лица. • опазване на морската и речна среда от замърсяване от корабоплавателна дейност Агенцията упражнява контрол в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България по въпросите, отнасящи се до опазването на морската и речната среда от замърсяване, както и до предотвратяването, намаляването и ограничаването на замърсяването, произтичащо от корабоплаване. ИАМА осъществява контрол по отношение на спазването на изискванията за качеството на корабните горива и одобрява плановете за приемане и обработване на отпадъците. </p><p>• осъществяване на контрол върху пристанищата и пристанищните оператори </p><p> </p><p>В допълнение ИАМА води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България. Агенцията участва в дейността на международните организации, свързани с корабоплаването. В агенцията е въведена и се поддържа система за управление на качеството в съответствие с приложимите международни стандарти.</p>г- н Естислав Площаков<div> Главен експерт в дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, имейл: <a href="mailto:estislav.ploshtakov@marad.bg">estislav.ploshtakov@marad.bg</a></div>г-н Стефан Янков<p>Главен експерт в дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, имейл: <a href="mailto:stefan.yankov@marad.bg">stefan.yankov@marad.bg</a> </p><p> </p><div></div>

 Новини и статии

 

 

Информационна среща относно търг за кораб за борба с нефтени разливи в Черно мореhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/news/ИАМА/2Информационна среща относно търг за кораб за борба с нефтени разливи в Черно мореНа 01.06.2016 год., от 10:30 часа в сградата на Дирекция "Морска администрация" Варна, бул. "Приморски" №5, Изпълнителна агенция "Морска администрация" организира заедно с Европейската агенция за морска безопасност /ЕМСА/ информационна среща относно търг за доставка на кораб за борба с нефтени разливи в Черно море. Допълнителна информация може да намерите в сайта на ЕМСА (<a href="http://www.emsa.europa.eu/">http://www.emsa.europa.eu/</a>).27.5.2016 г. 11:39:28GP0|#7207df7f-7ca2-48c0-bc82-001bbedb02f1;L0|#07207df7f-7ca2-48c0-bc82-001bbedb02f1|ИАМА;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf