Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

За насhttp://www.bgports.bg/, http://www.bgports.bg/За насДържавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППБР) (ДВ, бр. 104 от 2005 г. в сила от 27.12.2005 г.), като юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предприятието е със седалище София и с клонове - териториални поделения: пристанище Бургас с район на действие от географския паралел на българо-турската граница до географския паралел на нос Емине; пристанище Варна с район на действие от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-румънската граница; пристанище Лом с район на действие от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на р. Дунав; пристанище Русе с район на действие от километър 374,100 до километър 645 от българския участък нар. Дунав.Предмет на дейност <p>Предметът на дейност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ съгласно Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България включва:</p><ul><li>изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение:</li><li>управление на собствеността и организация на работата в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;</li><li>обезпечаване на достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално значение;</li><li>поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение;</li><li>осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата и др.</li><li>предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност;</li><li>предоставяне на далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб; </li><li>предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик;</li><li>предоставяне на хидрометеорологична информация; </li><li>отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Предприятието управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.</li></ul><div></div><div></div>

 Новини и статии

 

 

Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровиниhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/climate-and-weather/ДППИ/85Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровиниЦелта на Обществено предизвикателство „Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини” е да се постигне ресурсно и водно ефективна икономика и общество, устойчиви на климатичните промени, опазване и устойчиво управление на природните ресурси и екосистемите и устойчиво снабдяване и използване на суровините, за да се отговори на нуждите на нарастващото население в глобален мащаб, в рамките на устойчиви граници на природните ресурси и екосистеми на планетата.25.5.2016 г. 8:07:59GP0|#ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38;L0|#0ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38|ДППИ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf
Пускане в експлоатация на мониторинг и информационна система за Черно мореhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/news/ДППИ/88Пускане в експлоатация на мониторинг и информационна система за Черно море<p>МИСЧМ системата осигурява информационен обменен хъб между организациите, имащи отговорност за поддържане на специализирана информация в тяхната приложна област. Информационната платформа осигурява хармонизирана среда за сътрудничество и обмен на унифицирана, последователна и актуална информация между всички заинтересовани ползватели. </p><p> Проектът е финансиран от Norway Grants 2009 - 2014 и включва интегрираното изграждане на няколко подсистеми - портал с контролиран достъп, публичен портал, ГИС портал. В рамките на проекта е въведена система за автоматичен мониторинг на параметри на околната среда във пристанище Варна. Целта е да се следи замърсяването на морските води и атмосферния въздух при осъществяване на експлоатационните дейности на територията на пристанището.</p>25.5.2016 г. 8:11:55GP0|#ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38;L0|#0ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38|ДППИ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf
Наградиха ДП „Пристанищна инфраструктура” за специални постижения в областта на ГИС технологиитеhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/news/ДППИ/122Наградиха ДП „Пристанищна инфраструктура” за специални постижения в областта на ГИС технологиите17 Ноември 2016<p>Най-високото отличие в областта на ГИС технологиите получи успешно реализираният проект на ДП „Пристанищна инфраструктура” „Мониторинг и информационна система за Черно море“. Специалната награда беше връчена на генералния директор г-н Ангел Забуртов по време на тържествена церемония по повод световния ден на Географските информационни системи.</p> <p>Денят на ГИС се отбелязва за 18-та поредна година в България. По традиция на този ден се връчват и годишните награди за стратегически постижения в областта на ГИС технологиите. Организатор на престижното събитие е ЕСРИ България.</p> <p>Системата за мониторинг на Черно море получи признанието и на световни учени, разработващи най-новите космически технологии, по време на IV Световна среща на Университетския консорциум за космически технологии, която се проведе в края на месец октомври 2016 г. в к. „Камчия“ до Варна.</p> <p>Системата е уникална по рода си за България- позволява събирането на данни в реално време от голям брой източници, включително и от програмата „Коперник“. Следи състоянието на различните параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др. Изградена е чрез използване на добрите практики на Норвежката брегова администрация в разработването и управлението на системата BarentsWatch.</p>23.11.2016 г. 8:52:07GP0|#ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38;L0|#0ff2f39a8-3342-4b73-8b85-7764a7ea9f38|ДППИ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf